ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಲಿಮಿಟೆಡ್.,
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರಗಳು ಘಟಕ 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
I ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ:
1 ನೊಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಘಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 1809 1857 1865 1980 2008 2063 2108 2135 2159 2193
2 ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಸಂಘಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 1807 1855 1863 1963 1991 2046 2091 2122 2148 2183
3 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 1646 1688 1697 1722 1744 1799 1838 1865 1873 1893
4 ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 145 160 162 172 179 195 199 195 219 198
5 ಸಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 161 167 166 241 247 247 253 257 275 290
6 ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಸಂಖ್ಯೆ 274941 277172 277596 278181 278553 278886 284735 289857 293139 297571
7 ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಖ್ಯೆ 81031 89668 93653 89100 85963 87318 86896 92127 79203 81510
II ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ
1 ಸರಾಸರಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಕೆ.ಜಿ 711286 840526 869491 851106 899736 963554 967934 1015493 962454 921304
2 ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಕೆ.ಜಿ 751723 946832 956669 912412 986040 1050333 1023424 1050765 1054422 1036290
3 ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಕೆ.ಜಿ 602749 686821 784513 778037 795493 866324 911621 943488 869853 785039
4 ತಲಾ ಸಂಘದ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಕೆ.ಜಿ 432 498 512 494 516 536 527 545 514 487
5 ಕ್ಷೀರ ಮಾರ್ಗಗಳು Nos 120 127 128 124 124 141 121 115 95 85
6 ತಲಾ ಕ್ಷೀರ ಮಾರ್ಗದ ಶೇಖರಣೆ Nos 5927 6618 6793 6864 7256 6834 7999 8830 10131 10839
7 ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ Nos 0.48 0.49 0.50 0.49 0.48 0.53 0.54 0.56 0.65 0.59
III ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:
1 Emergency Vety Routes Nos                    
2 ತುರ್ತುಕರೆ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾದ ರಾಸುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 100901 103586 116213 88359 107980 117935 128600 129702 118992 133133
3 First Aid Centers Nos 1646 1688 1697 1722 1744 1799 1838 1865 1873 1893
4 First Aid Cases treated Nos 58320 52058 52601 46622 40783 45158 44495 29380 21429 15074
5 ಕಾಲುಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಲಸಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 848257 823284 1086491 989836 334972 770105 640395 323157 167098 115624
6 ಫಲಪರೀಕ್ಷೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 692 1411 1007 656 1105 809 891 504 993 1359
7 ಬಂಜೆತನ  ರಾಸುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಖ್ಯೆ 21957 42365 32700 20678 27453 20559 24208 14792 22753 32518
IV ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು :
1 ಏಕ ಕ್ರ.ಗ. ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 185 183 173 173 173 156 154 132 133 106
2 ಸಮೂಹ ಕೃ.ಗ. ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 137 139 147 149 147 155 157 176 184 183
3 ಕೃ.ಗ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 1646 1688 1697 1722 1744 1799 1838 1865 1873 1893
4 ಕೃ.ಗ. ಸಂಖ್ಯೆ 277444 331880 358443 376297 398838 428202 422218 451990 442686 354880
5 ಕರುಗಳ ಜನನ ಸಂಖ್ಯೆ 93123 128517 161032 157222 154940 176136 180180 164193 181816 172697
V ಮೇವು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರ 
1 ದ್ವಿದಳ ಮೇವಿನ ಬೀಜದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1026 450 0 0 0 2510 9222 14251 4494 11785
2 ಏಕದಳ ಮೇವಿನ ಬೀಜದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 6158 1680 2190 1298 1618 20725 2309 1448 812 1176
3 ಎಟಿ ಜೋಳ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 51815 30390 31890 38728 64323 99917.7 243511.8 69833 51372.5 87115.1
4 ಸೂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 34915 95960 83576 0 65806 244787 30200 86628 6855.4 158916
5 ಪಶು ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮೆ.ಟನ್ 45362 50474 50133 56457 60883 66465 392444 520265 596520 426720
VI ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಮಾರಾಟ
1 ಸರಾಸರಿ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ಹಾಲಿನ ಮಾರಾಟ  ಲೀ 227284 237615 243837 266962 288705 280783 294201 304878 319875 322315
2 ಸರಾಸರಿ ಯು.ಹೆಚ್.ಟಿ. ಹಾಲಿನ ಮಾರಾಟ  ಲೀ 177517 182134 208936 241807 214858 211761 231009 267065 275119 350729
3 ಸರಾಸರಿ ವೆÆಸರು ಮಾರಾಟ ಕೆ.ಜಿ 16050 19725 19398 24533 23479 24323 26230 29470 37886 41592