ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಕೆ ವೈ ನಂಜೇಗೌಡ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ. ಜಯಸಿಂಹ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಂಗರ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು
ಶ್ರೀ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುಲ್ಬಾಗಲ್ ತಾಲೂಕು
ಶ್ರೀ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು
ಶ್ರೀ. ಕಾಂತರಾಜು
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರ್ ತಾಲೂಕು
ಶ್ರೀ. ಆದಿನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು
ಶ್ರೀ. ವೈ.ಬಿ. ಅಸ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು
ಶ್ರೀ. ಡಿ ವಿ ಹರೀಶ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು
ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಹನುಮೇಶ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಸ್‌ವಿಪುರ ತಾಲೂಕು
ಶ್ರೀ. ಎನ್ ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿ.ಬಿ.ಪುರ ತಾಲೂಕು
ಶ್ರೀ. ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು
ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುನಂಧಮ್ಮ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿ.ಬಿ.ಪುರ ತಾಲೂಕು
ಶ್ರೀಮತಿ. ಆರ್ ಕಾಂತಮ್ಮ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು

ಯೂನಸ್ ಷರೀಫ್ (ಶಂಷೀರ್)
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರ ನಾಮಿನಿ

ಶ್ರೀ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ
ಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

 

ಡಾ.ರಾಮಯ್ಯ

ಎ ಎಚ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಟಿ ವಿನಯಗಂ
ಎನ್‌ಡಿಡಿಬಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಶ್ರೀ.ಪಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಕೆಎಂಎಫ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ಗೋಪಾಲಮೂರ್ತಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು