ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ

ವಿವಾಹದ ಹಬ್ಬಗಳು, ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು 5 ಲೀಟರ್ ಪಿಇಟಿ ಜಾರ್ ಮತ್ತು 15 ಕೆಜಿ ಟಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

<< return to products