ಸುವಾಸನೆಯ ಹಾಲು ಪಿಸ್ತಾ ಮಾವು ಸ್ಟ್ರಾವಾಬೆರಿ

ಇಸ್ತಾ, ಮಾವು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ಸಂತೋಷಕರ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ರುಚಿಯಾದ ರುಚಿಗಳು.

200 ಮಿಲಿ ಟೆಟ್ರಾ ಬ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

<< return to products