ಚಾಕೋಬಾರ್

ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಕೋಬಾರ್ – 40ಮಿ.ಲೀ.,
ಚಾಕೋಬಾರ್ – 60ಮಿ.ಲಿ.ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ
ನಟ್ಟಿ ಚಾಕೋಬಾರ್ – 60ಮಿ.ಲಿ. ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

<< return to products